Δανεισμός

Υπηρεσία δανεισμού τεκμηρίων

Η συλλογή της Βιβλιοθήκης είναι διαθέσιμη για δανεισμό με εξαίρεση τις έντυπες συλλογές των περιοδικών, τη συλλογή των πληροφοριακών βιβλίων, τη συλλογή των βιβλίων ειδικής φύλαξης και όποιο άλλο υλικό κρίνεται από την Βιβλιοθήκη ως μη δανειζόμενο. Δικαίωμα δανεισμού έχουν όλα τα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας του Παντείου Πανεπιστημίου.

Η Βιβλιοθήκη του Παντείου παρέχει στα μέλη της την υπηρεσία του δανεισμού ώστε αυτά να συμβουλεύονται υλικό της συλλογής εκτός του χώρου της Βιβλιοθήκης με προϋπόθεση την τήρηση των όρων χρήσης που περιγράφονται στον Κανονισμό Χρήσης.

Χρήστες της υπηρεσίας – κάρτα βιβλιοθήκης

Η υπηρεσία δανεισμού απευθύνεται σε όλα τα μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας του Παντείου ή εσωτερικούς χρήστες, που διαθέτουν κάρτα βιβλιοθήκης (μόνιμη ή προσωρινή). Οι εξωτερικοί χρήστες δεν έχουν δικαίωμα δανεισμού αλλά μπορούν να χρησιμοποιήσουν υλικό της Βιβλιοθήκης εντός του χώρου της ή να το φωτοτυπήσουν.

Μόνιμη κάρτα δανεισμού εκδίδεται στα ενεργά μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας (μέλη ΔΕΠ, φοιτητές, υποψήφιοι διδάκτορες, διοικητικό προσωπικό) και στα συνταξιοδοτηθέντα μέλη ΔΕΠ και διοικητικούς υπαλλήλους.

Προσωρινή κάρτα διάρκειας τριών ετών από την υποστήριξη της διατριβής τους εκδίδεται στους διδάκτορες του Πανεπιστημίου.

Προσωρινή κάρτα διάρκειας έως ενός έτους μπορεί να εκδοθεί με απόφαση της Διευθύντριας της Βιβλιοθήκης σε: α) διδάσκοντες/διδάσκουσες σε προπτυχιακά ή μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών, β) μέλη ΔΕΠ πανεπιστημίων της αλλοδαπής, γ) ερευνητές/ερευνήτριες αναγνωρισμένων ερευνητικών ιδρυμάτων της ημεδαπής ή αλλοδαπής, δ) μεταδιδακτορικούς, ε) όσους διεξάγουν, αποδεδειγμένα, ερευνητικό έργο.

Διάρκεια δανεισμού

Ο αριθμός των τεκμηρίων και ο χρόνος δανεισμού δεν εξαρτώνται από το είδος της κάρτα βιβλιοθήκης, αλλά από την ιδιότητα του χρήστη.

Είδος χρήστη Αριθμός τεκμηρίων Ημέρες δανεισμού
Προπτυχιακοί και ERASMUS φοιτητές, ερευνητές 5 τεκμήρια 15 ημέρες
Μεταπτυχιακοί φοιτητές, μεταδιδακτορικοί 8 τεκμήρια 15 ημέρες
Μέλη ΔΕΠ, διδάσκοντες, υποψήφιοι διδάκτορες, διοικητικό προσωπικό του Παντείου
12 τεκμήρια 30 ημέρες
Άτομα με Αναπηρίες (ΑμεΑ) 5 τεκμήρια 30 ημέρες

Σημαντική επισήμανση ! Για τεκμήρια που έχουν αυξημένη ζήτηση είναι δυνατόν να μειώνεται ο χρόνος δανεισμού στις δύο ημέρες ή και να αναστέλλεται ο δανεισμός τους, κατά την κρίση των αρμοδίων βιβλιοθηκονόμων, ή μετά από υπόδειξη μέλους ΔΕΠ, και για όσο χρόνο διαρκεί η αυξημένη ζήτησή τους.

Παραβίαση των όρων δανεισμού

Προκειμένου η Βιβλιοθήκη να βελτιώσει την εξυπηρέτηση των μελών της και να διατηρήσει την εύρυθμη λειτουργία της υπηρεσίας, καθιερώνει σύστημα ποινών με επιβολή αρνητικών μονάδων για την καθυστερημένη επιστροφή υλικού, το οποίο συνεπάγεται αναστολή, προσωρινή ή μόνιμη, του δικαιώματος δανεισμού.

Συγκεκριμένα: για κάθε ημέρα καθυστέρησης επιστροφής του υλικού στη Βιβλιοθήκη  ο χρήστης χρεώνεται με μία (1) αρνητική μονάδα, ανά τεκμήριο.

Χρήστες που έχουν καθυστερήσει να επιστρέψουν ή να ανανεώσουν υλικό περισσότερο από 5 εργάσιμες ημέρες, ή έχουν οποιαδήποτε άλλη οφειλή προς τη Βιβλιοθήκη, δεν μπορούν να δανειστούν άλλο υλικό, ακόμα και αν δεν έχουν εξαντλήσει τον αριθμό των τεκμηρίων που έχουν δικαίωμα να δανειστούν.

Στις τριάντα (30) αρνητικές μονάδες, η ποινή είναι η αναστολή του δικαιώματος δανεισμού για έναν μήνα.

Επαναλαμβανόμενες ποινές μπορεί να οδηγήσουν σε μόνιμη άρση του δικαιώματος δανεισμού με απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου.

Αναλυτικά οι όροι, τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των μελών περιγράφονται στον ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ