Επιστροφές

 

Η επιστροφή των τεκμηρίων γίνεται από οποιονδήποτε και δεν προϋποθέτει την κάρτα Βιβλιοθήκης. Η επιστροφή των τεκμηρίων γίνεται:

  • Στα αυτόματα μηχανήματα δανεισμού και επιστροφών στην είσοδο της Βιβλιοθήκης
  • Στο Γραφείο Εξυπηρέτησης και Δανεισμού

Για τους απομακρυσμένους χρήστες η επιστροφή είναι δυνατή μέσω ταχυδρομείου ή courier. Τα έξοδα βαρύνουν τους χρήστες.

Οι χρήστες οφείλουν να επιστρέφουν το δανειζόμενο υλικό στην κατάσταση που το παρέλαβαν. Απαγορεύονται οι σημειώσεις, οι υπογραμμίσεις και γενικά κάθε αλλοίωση του εντύπου. Σε περίπτωση απώλειας ή αλλοίωσης του βιβλίου (σχισμένες ή λεκιασμένες σελίδες), ο δανειζόμενος υποχρεούται να το αντικαταστήσει, όπως ορίζει ο Κανονισμός Χρήσης.

Παραβίαση των όρων δανεισμού

Προκειμένου η Βιβλιοθήκη να βελτιώσει την εξυπηρέτηση των μελών της και να διατηρήσει την εύρυθμη λειτουργία της υπηρεσίας, καθιερώνει σύστημα ποινών με επιβολή αρνητικών μονάδων για την καθυστερημένη επιστροφή υλικού, το οποίο συνεπάγεται αναστολή, προσωρινή ή μόνιμη, του δικαιώματος δανεισμού.

Συγκεκριμένα: για κάθε ημέρα καθυστέρησης επιστροφής του υλικού στη Βιβλιοθήκη  ο χρήστης χρεώνεται με μία (1) αρνητική μονάδα, ανά τεκμήριο.

Χρήστες που έχουν καθυστερήσει να επιστρέψουν ή να ανανεώσουν υλικό περισσότερο από 5 εργάσιμες ημέρες, ή έχουν οποιαδήποτε άλλη οφειλή προς τη Βιβλιοθήκη, δεν μπορούν να δανειστούν άλλο υλικό, ακόμα και αν δεν έχουν εξαντλήσει τον αριθμό των τεκμηρίων που έχουν δικαίωμα να δανειστούν.

Στις τριάντα (30) αρνητικές μονάδες, η ποινή είναι η αναστολή του δικαιώματος δανεισμού για έναν μήνα.

Επαναλαμβανόμενες ποινές μπορεί να οδηγήσουν σε μόνιμη άρση του δικαιώματος δανεισμού με απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου.

Αναλυτικά οι όροι, τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των μελών περιγράφονται στον ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ