Πολιτική απορρήτου

Δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων

Αθήνα 15/07/2020

Γενικά

Η Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης του Παντείου Πανεπιστημίου (ΒιΚεΠ) είναι ένας οργανισμός που έχει στόχο την κάλυψη, την υποστήριξη και την προώθηση των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων της ακαδημαϊκής κοινότητας του Παντείου Πανεπιστημίου στο πλαίσιο των προπτυχιακών, μεταπτυχιακών και ερευνητικών προγραμμάτων του και τη διεύρυνση των ακαδημαϊκών στόχων και του κοινωνικού ρόλου του Παντείου Πανεπιστημίου. Για τους λόγους αυτούς η ΒιΚεΠ μεριμνά για την όσο το δυνατόν ευκολότερη πρόσβαση των μελών της ακαδημαϊκής κοινότητας, στις πληροφορίες και τα αναγκαία εκπαιδευτικά εργαλεία που θεωρούνται απαραίτητα για την επίτευξη των παραπάνω στόχων, μέσω της έντυπης και ηλεκτρονικής της συλλογής αλλά και πλήθος εφαρμογών, προγραμμάτων και υπηρεσιών.


Αυτή η Δήλωση αφορά στις πληροφορίες που αποκτούμε από τα άτομα (μέλη της Βιβλιοθήκης – επισκέπτες/τριες) που αλληλοεπιδρούν απευθείας με την ΒιΚεΠ, συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών και των δεδομένων που αποκτούμε από την χρήση της ιστοσελίδας μας, των υπηρεσιών και των προγραμμάτων, εφαρμογών που διατίθενται στο κοινό μας μέσω αυτής.
Στην ΒιΚεΠ αναγνωρίζουμε τη σημασία των προσωπικών δεδομένων των μελών/ επισκεπτών/τριών μας και δεσμευόμαστε για την προστασία τους, σε συμμόρφωση πάντα με το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.
Η ΒιΚεΠ προτρέπει τα μέλη της αλλά και το κοινό που την επισκέπτεται, να διαβάσουν αυτή την Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων για να κατανοήσουν τον τρόπο με τον οποίο η ΒιΚεΠ ως «υπεύθυνη επεξεργασίας» συλλέγει και διαχειρίζεται τα προσωπικά τους δεδομένα.


Ανά διαστήματα η Δήλωση αυτή θα επικαιροποιείται και η ημερομηνία επικαιροποίησης θα αναρτάται στην αρχή της σελίδας. Σας προτρέπουμε να ανατρέχετε στις αναθεωρήσεις της Δήλωσης αυτής ώστε να είστε πάντα ενήμεροι ποιες πληροφορίες συλλέγουμε και πως τις χρησιμοποιούμε. Εάν ο χρήστης/ η χρήστρια των υπηρεσιών της ΒιΚεΠ δεν επιθυμεί τα προσωπικά του/της στοιχεία να χρησιμοποιηθούν για την τήρηση αρχείου και την επεξεργασία δεδομένων, σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων 2016/679, οφείλει να το γνωρίσει εγγράφως στην ΒιΚεΠ.

Εφαρμοστέο Δίκαιο

Η ΒιΚεΠ αναγνωρίζει ότι η προστασία των προσωπικών δεδομένων και της ιδιωτικής ζωής αποτελεί θεμελιώδες ανθρώπινο δικαίωμα. Για το λόγο αυτό εναρμονίζεται πλήρως με το νομοθετικό πλαίσιο που κατοχυρώνει την προστασία των προσωπικών δεδομένων των μελών/επισκεπτών/τριών της όπως αυτό περιγράφεται στις σχετικές διατάξεις του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (2016/679) και της Οδηγίας 2016/680 για την προστασία του ατόμου και την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως έχει συμπληρωθεί με τις αποφάσεις της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.


Πως συλλέγουμε δεδομένα

Η ΒιΚεΠ συλλέγει προσωπικά δεδομένα όταν οι χρήστες της:
• επισκέπτονται τον χώρο της Βιβλιοθήκης,
• επισκέπτονται τον ιστοχώρο της Βιβλιοθήκης για να κάνουν χρήση των υπηρεσιών της,
• εκδίδουν κάρτα Βιβλιοθήκης,
• συμπληρώνουν και αποστέλλουν ηλεκτρονικά στην Βιβλιοθήκη τις αντίστοιχες φόρμες επικοινωνίας.


Ποια δεδομένα συλλέγουμε

Η ΒιΚεΠ συλλέγει τα δεδομένα που περιγράφονται στη συνέχεια:
• δεδομένα ταυτοποίησης, όπως ονοματεπώνυμο, αριθμό μητρώου, ημερομηνία γεννήσεως.
• δεδομένα επικοινωνίας, όπως ταχυδρομική και ηλεκτρονική διεύθυνση, αριθμός σταθερού ή/και κινητού τηλεφώνου,
• δεδομένα αυθεντικοποίησης, όπως όνομα χρήστη, κωδικό πρόσβασης, ηλεκτρονική φωτογραφία επίσημων εγγράφων,
• δεδομένα χρήσης κάρτας βιβλιοθήκης, όπως ποια και πόσα βιβλία έχει δανειστεί ο χρήστης και ποια είναι η ημερομηνία επιστροφής τους.


Για ποιο σκοπό χρησιμοποιούμε τα δεδομένα

Η ΒιΚεΠ χρησιμοποιεί τα δεδομένα που συλλέγει για:
• παροχή υπηρεσιών προς τους χρήστες,
• επικοινωνία με τους χρήστες,
• εγγραφή και αυθεντικοποίηση χρηστών σε διάφορες υπηρεσίες,
• εκπαίδευση χρηστών και διεξαγωγή σεμιναρίων,
• βελτίωση και αναβάθμιση των υπηρεσιών της,
• έλεγχο της ροής δανεισμού και της εμπρόθεσμης επιστροφής του υλικού.


Η ΒιΚεΠ δεσμεύεται να μην προβεί σε πώληση, ενοικίαση ή καθοιονδήποτε τρόπο δημοσίευση ή/και κοινοποίηση των προσωπικών δεδομένων των μελών/επισκεπτών/τριών της σε κανένα τρίτο φορέα. Η ΒιΚεΠ επίσης διαγράφει τα αρχεία ηλεκτρονικών εγγράφων αμέσως μετά την διασταύρωση των στοιχείων των χρηστών.
Η ιστοσελίδα της Βιβλιοθήκης περιλαμβάνει πλήθος συνδέσμων (links) προς άλλους δικτυακούς τόπους, οι οποίοι δεν ελέγχονται από την ίδια, αλλά από τους τρίτους φορείς (φυσικά ή νομικά πρόσωπα). Η Βιβλιοθήκη δεν ευθύνεται σε καμία περίπτωση για τους Όρους Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων των μελών/επισκεπτών/τριών, τους οποίους οι φορείς αυτοί ακολουθούν.

Στη ΒιΚεΠ αναγνωρίζουμε τη σημασία των προσωπικών δεδομένων των μελών/ επισκεπτών/τριών μας και δεσμευόμαστε για την προστασία τους, σε συμμόρφωση πάντα με το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.


Άσκηση των δικαιωμάτων των υποκειμένων των δεδομένων

Κατά κανόνα και υπό ορισμένες προϋποθέσεις που καθορίζονται από τους ισχύοντες κανονισμούς, η ΒιΚεΠ οφείλει να ικανοποιεί και να διευκολύνει τα Υποκείμενα των δεδομένων (μέλη/επισκέπτες/τριες) να ασκούν τα παρακάτω δικαιώματα:
α) Δικαίωμα πρόσβασης.
Το Υποκείμενο των δεδομένων έχει το δικαίωμα να λαμβάνει, ανά πάσα στιγμή, επιβεβαίωση από την Υπεύθυνη Επεξεργασίας για το εάν και κατά πόσο τα προσωπικά δεδομένα του υποβάλλονται σε επεξεργασία και, σε αυτή την περίπτωση, θα πρέπει να του δίδεται πρόσβαση σε αυτά χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση.
β) Δικαίωμα διόρθωσης.
Το Υποκείμενο των δεδομένων έχει το δικαίωμα να απαιτήσει, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση από την Υπεύθυνη Επεξεργασίας τη διόρθωση ανακριβών ή ανεπίκαιρων δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν. Επίσης, έχει το δικαίωμα να απαιτήσει τη συμπλήρωση ελλιπών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, μεταξύ άλλων μέσω συμπληρωματικής δήλωσης. Περαιτέρω, η ΒιΚεΠ αναλαμβάνει την υποχρέωση να ανακοινώνει κάθε διόρθωση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σε κάθε αποδέκτη, στον οποίο γνωστοποιήθηκαν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, εκτός εάν αυτό αποδεικνύεται ανέφικτο ή εάν συνεπάγεται δυσανάλογη προσπάθεια. Η ΒιΚεΠ αναλαμβάνει την υποχρέωση να ενημερώνει το Υποκείμενο των δεδομένων σχετικά με τους εν λόγω αποδέκτες, εφόσον ζητηθεί από αυτό.
γ) Δικαίωμα διαγραφής («δικαίωμα στη λήθη»).
Το Υποκείμενο των δεδομένων έχει το δικαίωμα να ζητήσει από την Υπεύθυνη Επεξεργασίας τη διαγραφή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση.
δ) Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας.
Το Υποκείμενο των δεδομένων δικαιούται να ζητήσει από την Υπεύθυνη Επεξεργασίας τον περιορισμό της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν. Εάν η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα περιοριστεί, τα εν λόγω δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, εκτός της αποθήκευσης, υφίστανται επεξεργασία αποκλειστικά μόνο εφόσον ισχύουν συγκεκριμένες εξαιρέσεις.
ε) Δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων.
Το Υποκείμενο των δεδομένων έχει το δικαίωμα να λαμβάνει τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν και τα οποία έχει παράσχει σε Υπεύθυνο Επεξεργασίας σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο από μηχανήματα μορφότυπο (machine readable format).
στ) Δικαίωμα εναντίωσης.
Το Υποκείμενο των δεδομένων δικαιούται να εναντιωθεί, ανά πάσα στιγμή και για λόγους που σχετίζονται με την ιδιαίτερη κατάστασή του, στην επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν, όταν αυτή είναι απαραίτητη για την εκπλήρωση καθήκοντος που εκτελείται προς το δημόσιο συμφέρον ή κατά την άσκηση δημόσιας εξουσίας που έχει ανατεθεί στην Υπεύθυνη Επεξεργασίας ή όταν η επεξεργασία είναι απαραίτητη για τους σκοπούς των έννομων συμφερόντων που επιδιώκει η Υπεύθυνη Επεξεργασίας. Μόλις ασκηθεί το δικαίωμα εναντίωσης, τα προσωπικά δεδομένα δεν πρέπει πλέον να υποβάλλονται σε επεξεργασία εκτός εάν αποδεικνύεται η ύπαρξη νόμιμων και επιτακτικών λόγων για την επεξεργασία, οι οποίοι υπερισχύουν των συμφερόντων, των δικαιωμάτων και των ελευθεριών του Υποκειμένου των δεδομένων ή για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων. Η ΒιΚεΠ εγγυάται ότι εάν το Υποκείμενο εναντιωθεί στην επεξεργασία δεδομένων που το αφορούν, δεν υποβάλλει πλέον τα εν λόγω δεδομένα σε επεξεργασία, εκτός εάν αποδείξει ότι συντρέχουν επιτακτικοί και νόμιμοι λόγοι για την επεξεργασία, οι οποίοι υπερισχύουν των συμφερόντων και των δικαιωμάτων του Υποκειμένου των δεδομένων.
ζ) Αυτοματοποιημένη ατομική λήψη αποφάσεων, περιλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ.
Το Υποκείμενο των δεδομένων έχει το δικαίωμα να εναντιωθεί σε απόφαση που λαμβάνεται αποκλειστικά βάσει αυτοματοποιημένης επεξεργασίας, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ, όταν η απόφαση αυτή παράγει έννομα αποτελέσματα που το αφορούν ή το επηρεάζουν σημαντικά με παρόμοιο τρόπο. Η ΒιΚεΠ δεν προβαίνει στην παρούσα χρονική περίοδο σε αυτοματοποιημένη ατομική λήψη αποφάσεων. Σε κάθε, όμως, περίπτωση και εφόσον στο μέλλον αποφασίσει να προχωρήσει σε αυτοματοποιημένη ατομική λήψη αποφάσεων, θα ενημερώσει σχετικά το Υποκείμενο των δεδομένων, μέσω της αναθεώρησης της παρούσας Πολιτικής, και θα ικανοποιεί το εν λόγω δικαίωμα.


Εποπτική αρχή για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Αρμόδια εποπτική αρχή για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για την ΒιΚεΠ είναι η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, Γραφεία: Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα, τηλεφωνικό Κέντρο: +30-210 6475600, Fax: +30-210 6475628, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: contact@dpa.gr.
Σύμφωνα με την ιστοσελίδα της Αρχής, ο καταγγέλλων πρέπει να προσφύγει αρχικά στον υπεύθυνο επεξεργασίας και μετά στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.


Επικοινωνία

Στοιχεία Υπεύθυνου Επεξεργασίας:
Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης Πάντειο Πανεπιστήμιο
libp@panteion.gr
Τηλ.: +30 210 9201398
Διεύθυνση: Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης, Πάντειο Πανεπιστήμιο, Λεωφόρος Συγγρού 136, 17671, Αθήνα