Δανεισμός

 

 

 

 Υπηρεσία δανεισμού τεκμηρίων

Η Βιβλιοθήκη του Παντείου παρέχει στα μέλη της την υπηρεσία του δανεισμού ώστε αυτά να συμβουλεύονται υλικό της συλλογής εκτός του χώρου της Βιβλιοθήκης με προϋπόθεση την τήρηση των όρων χρήσης που περιγράφονται στον Κανονισμό Χρήσης.

 

Χρήστες της υπηρεσίας – κάρτα βιβλιοθήκης

Η υπηρεσία δανεισμού απευθύνεται σε όλα τα μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας του Παντείου ή εσωτερικούς χρήστες, που διαθέτουν κάρτα βιβλιοθήκης (μόνιμη ή προσωρινή). Οι εξωτερικοί χρήστες δεν έχουν δικαίωμα δανεισμού αλλά μπορούν να χρησιμοποιήσουν υλικό της Βιβλιοθήκης εντός του χώρου της ή να το φωτοτυπήσουν.

Μόνιμη κάρτα δανεισμού χορηγείται στα μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας (μέλη ΔΕΠ, φοιτητές, υποψήφιοι διδάκτορες, διοικητικό προσωπικό) και στα συνταξιοδοτηθέντα μέλη ΔΕΠ και διοικητικούς υπαλλήλους.

Προσωρινή κάρτα διάρκειας τριών ετών από τη χορήγηση της διατριβής τους χορηγείται στους διδάκτορες του Πανεπιστημίου. Προσωρινή κάρτα διάρκειας δύο ημερών έως ενός έτους μπορεί να χορηγείται μετά από απόφαση του Διευθυντή της Βιβλιοθήκης: α) σε διδάσκοντες σε προπτυχιακά ή μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών, σε μέλη ΔΕΠ πανεπιστημίων της αλλοδαπής, σε ερευνητές αναγνωρισμένων ερευνητικών ιδρυμάτων της ημεδαπής ή αλλοδαπής, σε μεταδιδακτορικούς φοιτητές, β) σε όσους διεξάγουν, αποδεδειγμένα, ερευνητικό έργο. 

 

Διάρκεια δανεισμού

Ο αριθμός των τεκμηρίων και ο χρόνος δανεισμού δεν εξαρτώνται από το είδος της κάρτα βιβλιοθήκης. 

Είδος χρήστη

Αριθμός τεκμηρίων

Ημέρες δανεισμού

Φοιτητές προπτυχιακοί και ERASMUS, ερευνητές

5 τεκμήρια

15 ημέρες

Φοιτητές μεταπτυχιακοί, φοιτητές μεταδιδακτορικοί, ερευνητές 
αναγνωρισμένων ιδρυμάτων, διοικητικό προσωπικό του Παντείου

8 τεκμήρια

15 ημέρες

Μέλη ΔΕΠ, διδάσκοντες, υποψήφιοι διδάκτορες

12 τεκμήρια

30 ημέρες

Άτομα με Αναπηρίες (ΑμεΑ)

5 τεκμήρια

30 ημέρες

 

 Σημαντική επισήμανση ! Για τεκμήρια που έχουν αυξημένη ζήτηση είναι δυνατόν να μειώνεται ο χρόνος δανεισμού στις δύο ημέρες ή και να αναστέλλεται ο δανεισμός τους, κατά την κρίση των αρμοδίων βιβλιοθηκονόμων, ή μετά από υπόδειξη μέλους ΔΕΠ, και για όσο χρόνο διαρκεί η αυξημένη ζήτησή τους.

 

Ανανέωση του χρόνου δανεισμού

Όλοι οι εσωτερικοί χρήστες έχουν το δικαίωμα να ανανεώνουν μία φορά το δανεισμένο υλικό, με την προϋπόθεση ότι δεν έχει ζητηθεί από άλλο χρήστη.

Η ανανέωση του υλικού μπορεί να γίνει: 

               από τα Μηχανήματα Αυτόματου Δανεισμού.

               διαδικτυακά μέσω της υπηρεσίας  ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΧΡΉΣΤΗ.

               τηλεφωνικά για τα ΑμεΑ. 

               στο Γραφείο Εξυπηρέτησης και Δανεισμού.

 

Παραβίαση των όρων δανεισμού

Προκειμένου η Βιβλιοθήκη να βελτιώσει την εξυπηρέτηση των μελών της και να διατηρήσει την εύρυθμη λειτουργία της υπηρεσίας, καθιερώνει σύστημα ποινών με επιβολή αρνητικών μονάδων για την καθυστερημένη επιστροφή υλικού το οποίο συνεπάγεται αναστολή, προσωρινή ή μόνιμη, του δικαιώματος δανεισμού.

Συγκεκριμένα: Για κάθε ημέρα καθυστέρησης επιστροφής του υλικού στη Βιβλιοθήκη  ο χρήστης χρεώνεται με μία (1) αρνητική μονάδα, ανά τεκμήριο. 

Χρήστες που έχουν καθυστερήσει να επιστρέψουν ή να ανανεώσουν υλικό περισσότερο από 5 εργάσιμες ημέρες (5 αρνητικές μονάδες), ή έχουν οποιαδήποτε άλλη οφειλή προς τη Βιβλιοθήκη, δεν μπορούν να δανειστούν άλλο υλικό, ακόμα και αν δεν έχουν εξαντλήσει τον αριθμό των τεκμηρίων που έχουν δικαίωμα να δανειστούν. 

Στις τριάντα (30) αρνητικές μονάδες, η ποινή είναι η αναστολή του δικαιώματος δανεισμού για έναν μήνα. 

Επαναλαμβανόμενες ποινές μπορεί να οδηγήσουν σε μόνιμη άρση του δικαιώματος δανεισμού με απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου. 

Αναλυτικά οι όροι, τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των μελών αναφορικά με το δικαίωμα δανεισμού, περιγράφονται στον Κανονισμό της Βιβλιοθήκης