Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για ένα άτομο στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου "Προγράμματα Υποστήριξης Δραστηριοτήτων Βιβλιοθήκης"

 

 

 

Το Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών & Πολιτικών Επιστημών – ΕΛΚΕ σύμφωνα με
την από 12/07/2017 Απόφαση της Επιτροπής Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού, στο
πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Πρόγραμμα Υποστήριξης Δραστηριοτήτων
Βιβλιοθήκης», προτίθεται να απασχολήσει με σύμβαση ανάθεσης έργου ένα (1) άτομο για
πέντε μήνες με δυνατότητα ανανέωσης.

et.diavgeia.gov.gr/decision/view/6ΟΜΦ469Β7Α-ΞΦ5